ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ο κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξετάσει το ρόλο της ενέργειας στο σύγχρονο κόσμο και να περιγράψει εν συντομία τις κυρίαρχες μορφές ενέργειας, τόσο τις συμβατικές όσο και τις ανανεώσιμες. Οι σημειώσεις του μαθήματος μπορούν να χωριστού σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται διάφορα θέματα σχετικά με την ενέργεια, όπως ενεργειακές πηγές, η ιστορία των ενεργειακών χρήσεων, η σχέση αειφορίας και ενέργειας και η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στον κόσμο και την Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην περιβαλλοντική διάσταση της χρήσης της ενέργειας. Οι συμβατικές και οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας συζητιούνται στην τρίτη και την τέταρτη ενότητα, αντίστοιχα. Τέλος, η τελευταία ενότητα συζητά την ενεργειακή αποθήκευση και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενέργειας, περιβάλλοντος, τεχνολογίας και οικονομίας, στο πλαίσιο των εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη μας και της αειφόρου ανάπτυξης. Ύστερα από την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να κατανοεί τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τη χρήση ή κατάχρηση συγκεκριμένων ενεργειακών πόρων, να προτείνει και να αξιολογεί με τεχνικο-οικονομικά κριτήρια σχετικά απλά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του και ποικίλες πηγές για τη συγγραφή εκθέσεων σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος με σαφή και συνοπτικό τρόπο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις μορφές ενέργειας. Ιστορική εξέλιξη αξιοποίησης ενεργειακών πόρων. Αειφορία και Ενέργεια. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στον κόσμο και την Ελλάδα. Ενεργειακό πρόβλημα – αντιμετώπιση. Παραγωγή ενέργειας και ρύπανση του περιβάλλοντος –μορφές ρύπανση. Αέρια ρύπανση, σωματιδιακές εκπομπές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όξινη απόθεση. Φωτοχημικό νέφος. Μείωση της στιβάδας του όζοντος. Συμβατικές μορφές ενέργειας. Άνθρακας. Πετρέλαιο. Φυσικό αέριο. Πυρηνική ενέργεια. Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας – ορισμοί, δυναμικό. Περιορισμοί ανάπτυξης των Α.Π.Ε. Πρωτόκολλο του Κιότο και στόχοι της Ε.Ε. Ηλιακή ενέργεια (παθητικά συστήματα, ηλιακά θερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά). Αιολική ενέργεια. Βιομάζα. Υδροϊσχύς. Γεωθερμική ενέργεια και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Ενέργειες από τη θάλασσα. Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας (Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, Μέτρα μείωσης κατανάλωσης και αύξησης βαθμού απόδοσης συσκευών, αντλίες θερμότητας).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ