Σχεδιασμός Μεταφορών


Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων πάνω σε θέματα που αφορούν: • Στην εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων και την εφαρμογή πολιτικών στις μεταφορές. • Στο συνυπολογισμό των παραπάνω στοιχείων κατά τη φάση (στρατηγικού) σχεδιασμού των συγκοινωνιακών συστημάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης. Τα αντικείμενα που πραγματεύεται αφορούν στην ανάλυση του συστήματος των μεταφορών και στην εν γένει αξιολόγηση συγκοινωνιακών συστημάτων, ενώ μελετώνται οι βασικές έννοιες του σχεδιασμού των μεταφορών, οι διάφορες διαδικασίες που προβλέπονται και οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά περίπτωση. Διερευνώνται οι τύποι και το αντικείμενο των διαφόρων μελετών στον τομέα των μεταφορών. Αναλύονται αρχές και σχέσεις κυκλοφοριακής ροής, ταχύτητας και πυκνότητας όπως και άλλων παραμέτρων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις μεθόδους δειγματοληψίας και στη μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τέλος, το μάθημα διεισδύει σε θέματα που άπτονται της διερεύνησης του τρόπου λειτουργίας του μεταφορικού συστήματος και σχετίζονται ιδιαιτέρως με τη γένεση, την κατανομή και τον καταμερισμό στα μέσα μεταφοράς και στο συγκοινωνιακό δίκτυο των ιδιωτικών και μαζικών μετακινήσεων. Πάνω στο τρόπο κατανόησης των λειτουργιών αυτών, αλλά και με σκοπό την καλύτερη προσομοίωση των συστημάτων, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα μοντέλα (π.χ. βαρύτητας ή αποσυνθετικά συμπεριφοράς) που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό των μεταφορών και τη στατιστική αξιολόγησή τους με χρήση και υπολογιστικών προγραμμάτων σε περιβάλλον Η/Υ. Προαπαιτούμενη για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αποδοτική κατανόηση και εκμάθηση των αντικειμένων του μαθήματος θεωρείται η γνώση των σχέσεων των θεμελιωδών μεγεθών της κυκλοφοριακής ροής και της στατιστικής ανάλυσης.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους σπουδαστές τις βασικές έννοιες και αρχές του σχεδιασμού των (συστημάτων) μεταφορών, μεταλαμπαδεύοντας γνώση από ειδικά επιλεγμένες για το σκοπό αυτό βιβλιογραφικές πηγές, αλλά και εμπειρία βασισμένη τόσο στην επαγγελματική πείρα του διδακτικού προσωπικού όσο και στα αποτελέσματα που προέκυψαν από έργα και μελέτες που εκπονήθηκαν και αφορούν στο συγκεκριμένο πεδίο γνώσεων.   Όσοι παρακολουθήσουν το μάθημα θα είναι σε θέση να: 1.      Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν βασικές έννοιες που αφορούν στο σχεδιασμό και τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων μεταφορών. 2.      Να διενεργούν δειγματοληψία και να οργανώνουν έρευνες προέλευσης – προορισμού. 3.      Να σχεδιάζουν δίκτυο και τις ζώνες αυτού σε μια περιοχή μελέτης, έρευνες προέλευσης – προορισμού και αλγόριθμους βέλτιστης διαδρομής. 4.      Να επιλύουν δενδροδιαγράμματα και αλγόριθμους συντομότερης διαδρομής, προβλήματα που αφορούν στη γένεση και κατανομή των μετακινήσεων στο συγκοινωνιακό δίκτυο και τα μέσα μεταφοράς και προβλήματα παλινδρόμησης. 5.      Να χρησιμοποιούν κυκλοφοριακά προγράμματα όπως το EMME/2 για καταμερισμό των μετακινήσεων στο δίκτυο (και ανά μέσο μεταφοράς) και μοντέλα για την προσομοίωση διαφόρων καταστάσεων του συγκοινωνιακού δικτύου (υφιστάμενων και μελλοντικών βάσει προβλέψεων) βάσει συγκεκριμένων σεναρίων.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Συγκοινωνιακή τεχνική, στατιστική


Περιεχόμενα

Μεθοδολογίες και τεχνικές που εφαρμόζονται για την εκτίμηση των μετακινήσεων κάτω από εναλλακτικά σενάρια:   κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. συγκοινωνιακής υποδομής. λειτουργικών χαρακτηριστικών δικτύων. πολιτικής των μεταφορών.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευτυχία Ναθαναήλ
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ