Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων


Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες του έργου και των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης έργων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων, τη σύνδεση της έννοιας του έργου με τους εκάστοτε επιχειρησιακούς στόχους και το αντίστοιχο επιχειρησιακό / οικονομικό περιβάλλον και την κατανόηση της συνολικής εικόνας του έργου και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και τη θέση τους στη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στη διαχείριση έργου. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης έργων αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της διαχείρισης των έργων στη σύγχρονη οικονομία και της μετεξέλιξης της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χωρίς προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

1) Εισαγωγή - Βασικοί ορισμοί 2) Πρότυπα Διαχείρισης έργων 3) Συμμετέχοντες (stakeholders) 4) Ο κύκλος ζωής έργων 5) Ο ρόλος του Project Manager 6) Οργανωτικές Δομές 7) Διαχείριση Αντικειμένου Εργασιών 8) Work breakdown structure - Δομή ανάλυσης εργασιών έργου 9) Χρονοπρογραμματισμός Έργων 10) Οικονομική Ανάλυση Έργου 11) Οικονομική Διαχείριση Έργου - Σύνταξη Προυπολογισμού 12) Ταμειακές Ροές 13) Ανάλυση πιστοποιημένης αξίας - Earned Value Analysis (EVA) 14) Διαχείριση Ποιότητας 15) Διαχείριση Κινδύνου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Φιτσιλής
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ