Χρονικός Προγραμματισμός Έργων


Ως έργο ορίζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν με δεδομένη σειρά και μέσα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επιτύχουν ένα καθορισμένο αποτέλεσμα. Ο τρόπος εκτέλεσής τους, η διάρκεια κάθε δραστηριότητας, οι απαιτήσεις τους σε πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) και οι χρηματικές ροές (εισροές, εκροές) που συνεπάγεται η υλοποίηση κάθε δραστηριότητας αποτελούν το βασικό κορμό του επιστημονικού πεδίου της διαχείρισης έργων. Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, το μάθημα παρουσιάζει τις τεχνικές και τα εργαλεία για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση χρόνου, πόρων και κόστους έργων, με έμφαση στη διάσταση του χρονοπρογραμματισμού (scheduling).


Στόχοι Μαθήματος

• Να γνωρίζει και να κατανοεί τις μεθόδους αποτελεσματικής διαχείρισης των παραμέτρων διάρκεια και κόστος σε σχέση με την ποιότητα του έργου • Να μπορεί να επιλέξει και να εφαρμόσει την καταλληλότερη μεθοδολογία για τη χρονική και οικονομική διαχείριση κάθε έργου σύμφωνα με τη φύση και τον αντικειμενικό σκοπό του έργου Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να: • Μπορεί να αξιολογεί το ρόλο των παραμέτρων κόστους – χρόνου – ποιότητας σε κάθε έργο. Η επιτυχής υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου εστιάζεται, αφενός, στη δυνατότητα προσδιορισμού (ανάλυση) των περιορισμών που ενέχει η κάθε παράμετρος, στην ικανότητα συσχέτισης (σύνθεση) των παραμέτρων αυτών σε ένα έργο και στην ικανότητα ανάπτυξης (εφαρμογή) σχεδίου διαχείρισης των παραμέτρων αυτών σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του έργου. • Εφαρμόζει και να αξιολογεί τις τεχνικές διαχείρισης πόρων με βάση τις πραγματικές δυνατότητες και το σκοπό του έργου • Αξιολογεί την καταλληλότητα για την εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών προγραμματισμού (scheduling) ενός έργου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

• Το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται σε τρεις ενότητες: εισαγωγή στις έννοιες του έργου, της διαχείρισης και του σχεδιασμού (2 διαλέξεις), κατασκευή και επίλυση δικτύων (4 διαλέξεις) και ανάθεση σε πόρους (οι υπόλοιπες). • Βασικοί ορισμοί (λειτουργία- έργο- πρόγραμμα), το περιβάλλον του έργου, Κύκλος ζωής του έργου, Η WBS σε ένα έργο, Λόγοι ανάπτυξης της WBS • Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού έργου και συσχέτισή τους ως παράγοντας επιτυχίας - αποτυχίας ενός έργου • Σχεδιασμός – Εκτιμήσεις – Προετοιμασία. Η δραστηριότητα στο έργο - Κατασκευή δικτύων AOA-AON και διαγράμματος GANTT - Η μέθοδος PERT/CPM (εισαγωγή) • Σχεδιάζοντας τη δραστηριότητα Ι. Υπολογισμός χρόνων με την PERT/CPM (2)- Υπολογισμός Περιθωρίων – Κρίσιμη διαδρομή • Χρονικός προγραμματισμός σε συνθήκες αβεβαιότητας – Η εκτίμηση 3 σημείων – Κατανομή Βήτα • Χρονικός προγραμματισμός σε συνθήκες αβεβαιότητας – Υπολογισμός ελάχιστης διάρκειας και διακύμανσης – Κρίσιμη διαδρομή • Είδη πόρων - Ανάθεση δραστηριοτήτων σε πόρους – Κατασκευή εφικτού χρονοδιαγράμματος • Η ανάθεση σε πόρους και η εξισορρόπηση των πόρων στη διάρκεια του έργου • Η συντόμευση διάρκειας του έργου με τον οικονομικότερο τρόπο - Αλγόριθμος • Η συντόμευση διάρκειας του έργου με τον οικονομικότερο τρόπο – Επιλογή προσφορότερης διάρκειας • Η συντόμευση διάρκειας του έργου με τον οικονομικότερο τρόπο – Βελτίωση χρονοδιαγράμματος • Παρακολούθηση πορεία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου – Τεχνικές μέτρησης προόδου των δραστηριοτήτων και του έργου • Παρακολούθηση πορεία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου – Μέθοδοι και μετρικές για την εκτίμηση της πορείας υλοποίησης του έργου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κλεάνθης Συρακούλης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ