Κινητά και Διάχυτα Συστήματα


Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες κινητού και διάχυτου υπολογισμού με έμφαση στη σχεδίαση και υλοποίηση τέτοιων συστημάτων. Αφού γίνει μια εισαγωγή στα βασικά θέματα των κατανεμημένων συστημάτων (μοντέλα οργάνωσης, κατανομή φόρτου και αντιμετώπιση σφαλμάτων), καλύπτονται τα βασικά θέματα υλοποίησής τους (δικτύωση, πολυνημάτωση, απομακρυσμένη κλήση αντικειμένων, συστήματα κινητών πρακτόρων). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των κινητών συστημάτων σε επίπεδο επικοινωνίας και επίδοσης (αρχές κυψελικής επικοινωνίας, ασύρματα σφάλματα και συμπεριφορά τεχνολογιών IP). Τέλος, καλύπτονται οι βασικές έννοιες των συστημάτων ομοτίμων (δομημένα και αδόμητα συστήματα, δρομολόγηση) και οι εφαρμογές τους (αναζήτηση και διανομή περιεχομένου, πολυεκπομπή, κατανεμημένη αποθήκευση). Το πρακτικό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στις δυνατότητες που δίνει η Java για τον προγραμματισμό κατανεμημένων συστημάτων και στην υλοποίηση εφαρμογών στο περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Android. Η προγραμματιστική εργασία του μαθήματος αφορά την κατασκευή ενός συστήματος διάχυτου υπολογισμού με Java σε περιβάλλον Android.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση της φύσης των κινητών και διάχυτων συστημάτων Εξοικείωση με τις προσφερόμενες δυνατότητες Κατανόηση των βασικών προβλημάτων υλοποίησης Εξοικείωση με κατάλληλα περιβάλλοντα προγραμματισμού


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δίκτυα Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java Λειτουργικά Συστήματα


Περιεχόμενα

Κατανεμημένα συστήματα: Ορισμός, μοντέλα κατανεμημένης επεξεργασίας, κατανομή φόρτου, αντιμετώπιση σφαλμάτων. Κατανεμημένα συστήματα αντικειμένων: Δικτύωση, πολυνημάτωση, απομακρυσμένη κλήση αντικειμένων με Java, συστήματα κινητών πρακτόρων. Κινητά συστήματα: Κυψελικές επικοινωνίες, μεταβίβαση κλήσεων, ασύρματα σφάλματα, απόδοση τεχνολογιών IP πάνω από κινητά συστήματα. Συστήματα ομοτίμων: δεδομενοκεντρικά δίκτυα και δρομολόγηση, αδόμητα ομότιμα συστήματα, κατανεμημένοι πίνακες κατακερματισμού. Εφαρμογές ομότιμων συστημάτων: αναζήτηση και διανομή περιεχομένου, πολυεκπομπή, κατανεμημένη αποθήκευση. Περιβάλλοντα και συστήματα προγραμματισμού κινητών και διάχυτων συστημάτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ