Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων


Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής/ια θα αποκτήσει γνώσεις επί των βασικών διεργασιών που συναντώνται στα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων δηλαδή συμπύκνωση, ξήρανση, διήθηση, εκχύλιση, απόσταξη κλπ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατανοήσει τις αρχές που διέπουν τις διεργασίες αυτές, να γνωρίζει τον εξοπλισμό τους και την λειτουργία του. Επίσης να αποκτήσει την επιδεξιότητα στην ανάλυση και στην μαθηματική περιγραφή των βασικών σχέσεων που συνδέουν τις σχεδιαστικές παραμέτρους και τις παραμέτρους λειτουργίας των διεργασιών αυτών και να υπολογίζει τις παραμέτρους αυτές.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί : να περιγράφει τους διαφόρους τύπους εξατμιστήρων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία τροφίμων και να υπολογίζει την επίδραση λειτουργικών παραμέτρων επί της συγκέντρωσης του τελικού προϊόντος, της θερμοκρασίας εξάτμισης, της κατανάλωσης ενέργειας κλπ, καθώς και να περιγράφει και να ερμηνεύει τους διάφορους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στη συμπύκνωση να υπολογίζει τις ιδιότητες του αέρα σε ένα ψυχρομετρικό διάγραμμα και την απαιτούμενη παροχή αέρα σε ένα ξηραντήριο θερμού αέρα. Να γνωρίζει και να περιγράφει τους διαφόρους τύπους ξηραντηρίων, να διακρίνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα εκάστου καθώς και να υπολογίζει τον απαιτούμενο χρόνο ξήρανσης ενός προϊόντος να κατανοεί και να περιγράφει τον ψυκτικό κύκλο και τον αντίστοιχο εξοπλισμό και να υπολογίζει τον συντελεστή απόδοσης ενός ψυκτικού συγκροτήματος καθώς και το θερμικό φορτίο ενός ψυγείου ή ψυκτικού θαλάμου να περιγράφει τα συστήματα εκχύλισης,  να κατανοεί τα φαινόμενα μεταφοράς μάζας που εμπλέκονται και να υπολογίζει τη συγκέντρωση της προς εκχύλιση ουσίας στα διάφορα ρεύματα και τον απαιτούμενο χρόνο εκχύλισης να περιγράφει τα συστήματα διαχωρισμού με μεμβράνες και να διακρίνει μεταξύ ώσμωσης, υπερδιήθησης και μικροδιήθησης να περιγράφει το διαχωρισμό με φυγοκέντρηση, με διήθηση και με κόσκινα καθώς και τα συστήματα άλεσης, ανάμειξης, εξώθησης και απόσταξης και να πραγματοποιεί βασικούς υπολογισμούς Με την επίλυση σχετικών προβλημάτων ο φοιτητής/ια θα μπορεί να υπολογίζει ορισμένες  λειτουργικές και σχεδιαστικές παραμέτρους των διεργασιών αυτών και να συγκρίνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις με στόχο την επίτευξη υψηλής απόδοσης της διεργασίας και  επιθυμητής ποιότητας του προϊόντος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται


Περιεχόμενα

Μέθοδοι συμπύκνωσης υγρών τροφίμων. Συστήματα εξατμιστήρων Ανάλυση εξατμιστήρα. Συμπύκνωση με κατάψυξη Ψυχρομετρία. Θεωρία ξήρανσης Μέθοδοι και συστήματα ξήρανσης Ψυκτικός κύκλος. Συστήματα ψύξης και κατάψυξης. Αντλία θερμότητας Φυγοκεντρικός διαχωρισμός. Διήθηση Πρόοδος Διαχωρισμός με μεμβράνες (αντίστροφη ώσμωση, υπερδιήθηση, μικροδιήθηση) Εκχύλιση (εκχύλιση υγρού/υγρού και στερεού/υγρού. Εκχύλιση με υπερκρίσιμα ρευστά) Απόσταξη (διαφορική απόσταξη, απόσταξη ισορροπίας, απόσταξη μεθ’ υδρατμών. Αποστακτικές στήλες) Εκβολή και Ανάμειξη Ελάττωση μεγέθους. Διαχωρισμός με βάση το μέγεθος.  Επανάληψη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σταύρος Γιαννιώτης
Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ