Φυσικοχημεία Τροφίμων


Το παρόν μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Φυσικοχημείας που καθορίζουν τα φαινόμενα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη και τη μεταχείριση των τροφίμων. Παρέχει πληροφορίες για την αέρια κατάσταση της ύλης, τα διαλύματα, τη Θερμοδυναμική, τη Χημική Κινητική και τη Φωτοχημεία.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στο αντικείμενο της Φυσικοχημείας.   Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της αέριας κατάστασης της ύλης, της Θερμοδυναμικής, των διαλυμάτων, των φάσεων, της Χημικής Κινητικής και της Φωτοχημείας   Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές βασικών αρχών Φυσικοχημείας που διέπουν τα φαινόμενα και τις τεχνικές κατά τη μελέτη και την επεξεργασία των Τροφίμων   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να κατανοήσει τα παρακάτω: Διάκριση μεταξύ ιδανικών και πραγματικών αερίων. Θερμοκρασία, ενέργεια, έργο, θερμότητα. ΔΗ, ΔS, ΔG, θερμοχωρητικότητα και χημικό δυναμικό: ορισμός και χρησιμότητα. Συντελεστής Joule-Thompson Θερμομετρικές κλίμακες Διάλυμα: Χαρακτηριστικά και δημιουργία διαλυμάτων,  Μηχανισμοί δημιουργίας υγρών διαλυμάτων, Θερμοδυναμικές ιδιότητες ιδανικών διαλυμάτων, Πτητικότητα Απόσταξη: τι αναμένουμε κατά την πραγματοποίηση μιας απόσταξης, βελτιστοποίηση διαδικασίας. Αθροιστικές ιδιότητες: ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα Κατανόηση της έννοιας της φάσης Ερμηνεία διαγραμμάτων φάσεων Κατανόηση του φαινομένου της κατανομής Εκχύλιση, βελτιστοποίηση διαδικασίας Χημική Κινητική: ταχύτητα, μοριακότητα και τάξη αντίδρασης, χρόνος ημίσειας ζωής, Κινητικές σχέσεις χημ. αντιδράσεων και φυσικοχημικών μεταβολών, Προσδιορισμός τάξης αντίδρασης, Θεωρίες ταχύτητας, Καταλύτες και εφαρμογές αυτών Κατανόηση αποτελεσμάτων αλληλεπίδρασης φωτός-ύλης Φωτοχημικές αντιδράσεις


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Αέρια (νόμοι, αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά) Θερμοδυναμική (Μηδενικός και Πρώτος Νόμος, Θερμοχωρητικότητα) Θερμοδυναμική (Δεύτερος και Τρίτος Νόμος, Ενθαλπία, Εντροπία) Θερμοδυναμική (Ελεύθερη ενέργεια, Χημικό δυναμικό) Διαλύματα (Βασικοί ορισμοί, Συγκέντρωση, Τύποι διαλυμάτων) Διαλύματα (Υγρά διαλύματα, Απόσταξη) Αθροιστικές Ιδιότητες Ισορροπία φάσεων Νόμος κατανομής του Nernst Χημική κινητική (ταχύτητα, μοριακότητα, τάξη) Χημική κινητική (κινητικές σχέσεις) Χημική κινητική (κινητικές θεωρίες, Κατάλυση) Στοιχεία φωτοχημείας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασιλική Ευαγγελίου
Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ