Τεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης


Ο κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τις βασικές αρχές για τον έλεγχο των διαφόρων ατμοσφαιρικών ρύπων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων, που ασχολούνται όχι μόνο με τις κύριες τεχνολογίες μείωσης των αέριων ρυπαντών, αλλά συζητιούνται και συναφή θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η όξινη απόθεση, η νομοθεσία και η μέτρηση των σωματιδιακών ρύπων και οι πηγές ρύπων, φυσικές και ανθρωπογενείς. Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση με έμφαση τα σωματίδια. Οι πιο σημαντικές τεχνολογίες για τις εκπομπές σωματιδίων συζητιούνται στη δεύτερη ενότητα. Η τρίτη ενότητα ασχολείται με το ρόλο των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και με τρεις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών αυτών. Τέλος, η τέταρτη ενότητα πραγματεύεται τον έλεγχο των οξειδίων του αζώτου και του θείου και του μονοξειδίου του άνθρακα.


Στόχοι Μαθήματος

Να εξοικειωθεί ο μελλοντικός μηχανικός με τις μορφές ρύπανσης (κυρίως για την ατμοσφαιρική ρύπανση) που προκαλούνται από τις διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και να είναι σε θέση να κατανοήσει και να σχεδιάσει τις καταλληλότερες τεχνολογίες αντιρρύπανσης που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική, Σχεδιασμός φυσικών διεργασιών.


Περιεχόμενα

Ατμοσφαιρική ρύπανση, αέριοι ρύποι, αιωρούμενα σωματίδια. Παγκόσμια θέρμανση, μείωση της στιβάδας του όζοντος, όξινη απόθεση. Πηγές και επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έλεγχος της αέριας ρύπανσης και απομάκρυνση σωματιδιακών ρύπων – σχεδιασμός τεχνολογιών: κυκλώνες, σακκόφιλτρα, υγρά φίλτρα, πλυντρίδες, ηλεκτροστατικά φίλτρα. Εισαγωγή στην ποιότητα και επεξεργασία του βιομηχανικού νερού: διήθηση, αποσκλήρυνση, προσθήκη χημικών, διεργασίες με μεμβράνες (αφαλάτωση), ιοντοεναλλαγή, θερμική αφαλάτωση κτλ. Επεξεργασία πόσιμου νερού-απολύμανση. Υγρά απόβλητα, παραγωγή και χαρακτηρισμός. Συστήματα επεξεργασίας αστικών/βιομηχανικών αποβλήτων: φυσικοχημική επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία, νιτροποίηση-απονιτροποίηση. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: συλλογή, μεταφορά, υγειονομική ταφή, αποτέφρωση, κομποστοποίηση, ανακύκλωση. Τοξικά απόβλητα, περιβαλλοντική τοξικολογία. Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικών- επικίνδυνων αποβλήτων. Περιβαλλοντικη νομοθεσία. Ατμοσφαιρική ρύπανση, αέριοι ρύποι, αιωρούμενα σωματίδια. Κλιματική αλλαγή, μείωση της στιβάδας του όζοντος, όξινη απόθεση, φωτοχημικό νέφος. Πηγές και επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Χαρακτηριστικά αιωρούμενων σωματιδίων, κατανομή σωματιδίων. Έλεγχος της αέριας ρύπανσης και απομάκρυνση σωματιδιακών ρύπων – σχεδιασμός τεχνολογιών: κυκλώνες, σακόφιλτρα, υγρά φίλτρα, πλυντρίδες, ηλεκτροστατικά φίλτρα. Έλεγχος οργανικών πτητικών ουσιών: καύση, προσρόφηση, απορρόφηση. Έλεγχος εκπομπών SOx, NOx και CO. Σύντομη εισαγωγή στην επεξεργασία βιομηχανικού νερού και υγρών αποβλήτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Ανδρίτσος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ