Εκπαίδευση ΙΙ


Σκοπός του μαθήματος: να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας), τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης. Επίσης, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  Κατανοούν σε βάθος τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής, όπως αγωγή, εκπαίδευση, μόρφωση, διδασκαλία, μάθηση και μόρφωση. Να κατανοούν ότι η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία όπου οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου και της μοντελοποίησης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Κατανοούν ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι πολύπλοκη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και να γνωρίζουν πιθανά προβλήματα που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν σε μια σχολική τάξη. Να γνωρίζουν την βιβλιογραφία σε θέματα σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών Να είναι σε θέση να ορίσουν τα μοντέλα, τη μοντελοποίηση και να περιγράψουν τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου, καθώς και να αναφέρουν παραδείγματα από τη Βιολογία. Να εφαρμόζουν τη νέα γνώση και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια σύγχρονη διδακτική παρέμβαση (σενάριο διδασκαλίας) που θα λαμβάνει υπόψη της σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τις δυο προηγούμενες διαδικασίες (μοντελοποίηση, επιστημονική μέθοδος) καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. Να κρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικά διδακτικά μοντέλα. Να συγκρίνουν τις διαφορετικές θεωρίες μάθησης και να βλέπουν τις ομοιότητες, τις διαφορές αλλά και την πιθανότητα σύνθεσής τους.  Να γνωρίζουν τα είδη της αξιολόγησης και να είναι σε θέση να φτιάξουν ένα φύλλο αξιολόγησης .  Να γνωρίζουν τα είδη της αξιολόγησης και να είναι σε θέση να φτιάξουν ένα φύλλο αξιολόγησης .   Επιπλέον θα έχουν αποκτήσει τις βάσεις για την ενασχόληση τους με την Παιδαγωγική Ψυχολογία, την Γενική και Ειδική διδακτική, καθώς και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη στο μαθησιακό αντικείμενο των φυσικών επιστημών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Α. Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών: Εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών της Παιδαγωγικής, όπως: Αγωγή, Εκπαίδευση, Μόρφωση, μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση και κατάρτιση. Β. Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας και διδακτικοί στόχοι: Σύγχρονες προσεγγίσεις των γενικών σκοπών της διδασκαλίας. Τι είναι διδακτικός στόχος και πως προσδιορίζεται. Η χρησιμότητα των διδακτικών στόχων. Γ. Διδακτική μάθηση και διδασκαλία: Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας. Μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές-μέσα. Πορεία της διδασκαλίας. Αξιολογικό σύστημα. Δ. Φύση των επιστημονικών εννοιών, επιστημονική μέθοδος, μοντελοποίηση και πειραματική προσέγγιση: Η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών (ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση), τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων, κλπ.), μοντελοποίηση, η αξία του πειράματος, σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις, χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ε. Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις: Σενάρια διδασκαλίας. ΣΤ. Αξιολόγηση. Ζ. Κίνητρα, Αμοιβές, Τιμωρία. Η. Διαχείριση Σχολικής Τάξης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ζαχαρούλα Σμυρναίου
Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ