Διοικητική Λογιστική


Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι, Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις θεμάτων που αφορούν την κοστολόγηση όπως τις διάφορες μορφές του κόστους (άμεσο και έμμεσο κόστος, μεταβλητό και σταθερό κόστος), τον υπολογισμό του κόστους παραχθέντων και πωληθέντων και τα στοιχεία του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, άμεση εργασία και Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα) και του επιμερισμού των εξόδων μεταξύ Τμημάτων.    Θα έχουν εξοικειωθεί με τα θέματα της κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου του συνολικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων καθώς και της ανάλυσης των αποκλίσεων που προκύπτουν από τη σύγκριση των προϋπολογισμών με τους απολογισμούς τόσο όσον αφορά τα έσοδα όσο και τα έξοδα, Θα γνωρίζουν τη μεθοδολογία η οποία θα πρέπει να ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα βάσει κοστολογικών πληροφοριών καθώς και για την ανάλυση των σχέσεων κόστους – όγκου – κέρδους


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα. Ωστόσο, η γνώση βασικών εννοιών χρηματοοικονομικής λογιστικής θα διευκολύνει την κατανόησή του.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην κοστολόγηση – διοικητική λογιστική Διάφορες μορφές του κόστους (άμεσο και έμμεσο κόστος, μεταβλητό και σταθερό κόστος), Υπολογισμός του κόστους παραχθέντων και πωληθέντων Στοιχεία του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, άμεση εργασία και Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα) Επιμερισμός εξόδων μεταξύ Τμημάτων.   Κατάρτιση, παρακολούθηση και έλεγχος του συνολικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων Ανάλυση των αποκλίσεων που προκύπτουν από τη σύγκριση των προϋπολογισμών με τους απολογισμούς τόσο όσον αφορά τα έσοδα όσο και τα έξοδα, Λήψη αποφάσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα βάσει κοστολογικών πληροφοριών Ανάλυση των σχέσεων κόστους – όγκου – κέρδους

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σάνδρα Κοέν
Τμήμα: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ