Αποτίμηση Επιχειρήσεων


Εισαγωγικό μάθημα στην παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων για τον προσδιορισμό της αξίας μια επιχείρησης. Κριτήρια, μέθοδοι και σχετικές αναλύσεις αντιμετωπίζονται σε συνάρτηση με κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών αναφορικά με την αξία και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ορθή μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή ενός υποδείγματος υποτίμησης, από τα διαφορετικά που είναι διαθέσιμα, για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας μιας επιχείρησης, σε συνάρτηση πάντα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τον λόγο για τον οποίο αυτή επιδιώκεται. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην διασύνδεση της αξίας της επιχείρησης με τις στρατηγικές της επιδιώξεις και αναδεικνύεται η σημασία της ως μέτρο αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης μακροπρόθεσμα.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Γνωρίζει τους διαφορετικούς ορισμούς της αξίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην οικονομική ή εμπορική αξία και να κατανοεί το εύρος της διακύμανσής της ανάλογα με την διαπραγματευτική δύναμη των εμπλεκομένων μερών και τις επιδιωκόμενες συνεργίες. Έχει γνώση των διαφόρων υποδειγμάτων αποτίμησης και το πώς αυτά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αξίας. Είναι σε θέση να διακρίνει τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται διαφορετικά υποδείγματα σε διαφορετικές περιπτώσεις. Αναλύει και αναδιατυπώνει οικονομικές καταστάσεις με σκοπό την ανάδειξη απαραίτητων για την αποτίμηση πληροφοριών. Διακρίνει τις ροές κερδών από τις χρηματικές ροές και αξιοποιεί βασικές πληροφορίες των επιχειρηματικών σχεδίων για την κατάρτιση προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων. Αναλύει και υπολογίζει το κόστος των πηγών χρηματοδότησης, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα υποδείγματα. Γνωρίζει τα βασικά κεφάλαια και το περιεχόμενό τους σε μία μελέτη αποτίμησης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην αποτίμηση επιχειρήσεων Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής σχέσης Λογαριασμοί Παθητικού Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης Μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών Μέθοδος της υπερπροσόδου Μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών Μέθοδος των πολλαπλασιαστών της αγοράς Συντελεστές προεξοφλησης WACC και υπόδειγμα CAPM Προυπολογισμοί οικονομικών καταστάσεων Λύσεις Ασκήσεων προόδου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ